Regulamin

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

1)      Informacja Handlowa - informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu

2)      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu

3)      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

4)      Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności" i „Warunkach i Cenniku Dostaw";

5)      Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.cremecreme.pl, za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów

6)      Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, w tym w szczególności kosmetyki i inne artykuły higieniczne;

7)      Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu

8)      Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

9)      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

10)   Właściciel Sklepu – spółka prowadząca działalność handlową - Creme Goods Company Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powsińskiej 106 w Warszawie kod pocztowy 02-904 NIP:526-030-25-39, REGON:012044608, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000092709.

11)   Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.cremecreme.pl prowadzony jest przez Creme Goods Company Sp. z o.o., tj. Właściciela Sklepu.Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a)      warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,

b)      zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary, oraz

c)       procedurę reklamacyjną.

Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Klienta poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://cremecreme.pl/pl/i/Regulamin

 

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:

a)      posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows,

b)      zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz

c)       posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

 

IV. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.cremecreme.pl, a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.Wybór przez Klienta zamawianych Towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:

a)      imię, nazwisko albo nazwa firmy,

b)      NIP (w przypadku Klientów, innych niż osoby fizyczne),

c)       adres zamieszkania albo siedziba (tj. ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),

d)      numer telefonu,

e)      adres e-mail.

W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest ponadto określić czy dokonuje zakupów jako osoba prywatna czy jako przedsiębiorca, jak również wskazać adres dostawy wybranych Towarów, dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary oraz sposobu ich dostawy.W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Zamawiam" – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności za zamówione Towary oraz miejsca i formy ich dostawy.Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje:

a)      określenie liczby i rodzaju zamówionych Towarów,

b)      cena Towaru oraz koszty dostawy,

c)       dane osobowe zamawiającego Klienta,

d)      formę odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru.

W celu wysłania Zamówienia w treści zgodnej z powiadomieniem wskazanym w ust. 6 powyżej, konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję regulamin", a następnie kliknięcie na przycisk „Zamawiam". Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia
z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem. Jednocześnie ze złożeniem Zamówienia na określone Towary Klient może dokonać rejestracji w Sklepie, w wyniku której zostanie utworzone dla danego Klienta indywidualne konto, dostępne za pomocą ustalonego przez tego Klienta loginu i hasła. Rejestracja w Sklepie nie jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupów w ramach Sklepu. Założenie konta możliwe jest poprzez wypełnienie przez Klienta wszystkich pól formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie rejestracji, oznaczonych jako wymagane. Warunkiem koniecznym dla założenia konta jest akceptacja przez Klienta niniejszego Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję regulamin", umieszczonego pod formularzem rejestracyjnym, o którym mowa w ust. 12 powyżej.Klient, który dokonał rejestracji w Sklepie, przy kolejnych zakupach może posługiwać się swoim kontem. W ramach konta Klient może w szczególności śledzić status bieżących Zamówień, sprawdzać szczegóły Zamówień historycznych, zarządzać ustawieniami newslettera, a także zarządzać danymi swojego konta, m. in. adresami dostaw oraz zmieniać swój login i hasło.Klient zobowiązany jest nie udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim.

 

V. CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI 

Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

za pobraniem – płatne gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru;
przelewem; na przelewie w polu „Tytułem", prosimy podać numer Zamówienia;
przelewem elektronicznym - płatne bezpośrednio na konto Właściciela Sklepu za pośrednictwem systemu dotpay.pl

Wysyłka zamówionego Towaru nastąpi po otrzymaniu przelewu.

Do każdego Zamówienia wystawiany jest paragon. Na życzenie Klienta Właściciel Sklepu wystawia faktury VAT.

 

VI. KOSZTY I TERMIN DOSTAWY 

Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i realizowana jest w formie przesyłki kurierskiej lub za pośrednictwem punktów RUCH (usługa Paczka w Ruchu) lub Paczkomatów InPost. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia, a także w załączniku do niniejszego Regulaminu zatytułowanego „Warunki i Cennik Dostaw" i wynoszą: do kiosku RUCH 7,25 zł, do paczkomatu InPost 16,51 zł (po przedpłacie), kurierem 15,99 zł (po przedpłacie) lub 19,99 zł (płatne za pobraniem). W przypadku, gdyby dostawa zamówionego Towaru miała nastąpić poza granice Rzeczpospolitej Polskiej prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy celem ustalenia formy i kosztów dostawy.
Termin dostawy podawany jest w liczbie dni roboczych. Towary dostępne na magazynie wysyłane są niezwłocznie po potwierdzeniu oraz/lub opłaceniu zamówienia (zależnie od wybranej formy płatności). Mogą zdarzyć się sytuacje wyczerpania stanów magazynowych danego produktu i wówczas oczekiwanie wydłuża się o czas potrzebny na uzupełnienie magazynu.

VII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne, fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.Właściciel Sklepu nie jest producentem Towarów. Właściciel Sklepu odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Towaru zakupionego przez Klienta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować do Właściciela Sklepu na adres e-mail zamowienia@creme.com.pl lub zgłaszać je telefonicznie pod numerem telefonu 692 451 146. Zgłaszając reklamację należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, numer Zamówienia, a także opisać powód składanej reklamacji. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej zgłoszenia.

 

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Klientów.Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail zamowienia@creme.com.pl.W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

 

IX. ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: Creme Goods Company Sp. z o. o., ul. Powsińska 106, 02-904 Warszawa. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego jest wyłączone w przypadku, gdy przedmiot Umowy Sprzedaży stanowią:

a)      produkty kosmetyczne po usunięciu ich oryginalnego opakowania,

b)      Towary o właściwościach określonych przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres magazynu: RUCH dla Creme Goods, ul. Annopol 17a, 03-236 Warszawa. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Towaru oraz opakowania pokrywa Klient.

 

X. POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

a)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)      korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,

c)       niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),

d)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,

e)      korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Sklepu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Sklepu, w ramach indywidualnego konta danego Klienta. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się na stronie https://cremecreme.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11.

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631). Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Odbierz kody rabatowe
Natalia wysyła maile z kodami na wyłączność dla Czytelniczek/ków newslettera. Dopisz się też - a zniżki (oraz przyjemności) Cię nie ominą :)
Szanujemy Twoją prywatność. Nie sprzedajemy Twoich danych. Zależy nam na długotrwałej przyjaźni :)
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl